تبلیغات
ورزش و فوائد آن - اموزش هند بال

اموزش هند بال

تاریخ:چهارشنبه 7 اسفند 1392-10:07 ب.ظ

اصول آموزش هند بال

 

 

بخش اول

مهارتها ی پیشرفته در ورزش هندبال

 

هدف کلی:آشنایی با قابلیتهای ورزشی،توانایی های حرکتی ومهارتهای پیشرفته در هندبال وارائه چند نمونه تمرین .

هدفهای رفتاری

انتظار می رود که پس از مطالعه این موارد را توضیح دهید :

1.عوامل مختلف تشکیل دهنده قابلیت ورزشی

2.آمادگی جسمانی عمومی و ویژه

3.انواع پرتابها

4.انواع شوتها

5.انواع دریافتها

6.انواع پاسها

7.انواع دریبلها

 

فصل اول
قابلیتهای ورزشی در هندبال

نمودار قابلیتهای ورزشی

برنامه ریزی آموزشی وتمرینی ورزش هندبال

الف) عوامل آمادگی جسمانی:

 

آمادگی جسمانی عمومی

آمادگی جسمانی ویژه

ب)خصوصیات فردی

 

خصوصیات اخلاقی

خصوصیات روانی

ج)تواناییهای تکنیکی وتاکتیکی

 

انواع پرتاب

انواع شوت

انواع دریافت

انواع پاس

انواع دریبل

انواع فریب زدن

انواع پرتاب

انواع شوت گل

انواع دریافت

انواع پاس

انواع دریبل  

انواع فریب دادن

 

 

 

 

فصل دوم

تمرینهای مربوط به افزایش قابلیتهای ورزشی در هندبال

تمرین برای افزایش قدرت وسرعت

تمرینهای ترکیبی برای افزایش تواناییهای تکنیکی در هندبال

تمرین برای افزایش قدرت شوت
وگرم کردن دروازه بان

این گونه تمرینات با توپ مدیسین بال انجام می شود.

 

بخش دوم

تکنیکها و تاکتیکهای انفرادی و تیمی در ورزش هندبال

 

هدف کلی

آشنایی با تکنیکها وتاکتیکهای انفرادی وتیمی در

 دفاع وحمله و مهارتهای دروازه بانی

هدفهای رفتاری

 

9.تاکتیکهای حمله

10.چند تمرین مربوط به مهارتهای پیشرفته دفاع

11. چند تمرین مربوط به مهارتهای پیشرفته حمله

12. چند تمرین مربوط به مهارتهای پیشرفته ضد حمله

13.یکی از شرایط برتری یا کم شدن بازیکنان دردفاع وحمله

14.الگوی عمومی خصوصیات و تواناییهای دروازه بان

 

 

 

 

فصل سوم

تکنیکها و تاکتیکهای دفاع درهندبال

تعریف دفاع

دفاع عبارت است از جلو گیری از به ثمر رسیدن حملات
 حریف وبر هم زدن نقشه تهاجمی آنها .

مراحل چهار گانه دفاع

1.عقب کشیدن

2.دفاع منطقه ای موقتی

3.سازماندهی دفاع

4.دفاع در یک سیستم :که به سه گونه تقسیم می گردد

 

دفاع در یک سیستم

تمرکز بر روی توپ

دفاع یارگیری

دفاع ترکیبی

اهداف کار د فاعی

تاکتیکهای دفاع(فردی ،گروهی، تیمی)

شرایط موفقیت در کار دفاعی

اصول اساسی درآرایش دفاعی 0:6 - 5:1 -3:2:1

آرایش دفاعی 6:0

آرایش دفاعی 5:1

آرایش دفاعی3:2:1

فصل چهارم

تکنیکها وتاکتیکهای حمله در هندبال

تعریف حمله

حمله از زمانی که یک توپ را دریافت می کنیم شروع میشود وبا رسیدن توپ به دست تیم مقابل خاتمه می یابد.

مراحل پنجگانه حمله

1.ضدحمله ساده

2.ضدحمله گسترده

3.سازماندهی حمله

4.مرحله نفوذ

5.مرحله سازماندهی مجددحمله

 

فصل پنجم

تمرینهای دفاع فردی

کاربرد اشکال گوناگون دفاع در هندبال

الف)تغییرات دفاعی 0:6

ب) آرایش دفاعی 1-2- 3

ج)آرایش دفاعی 1: 0 :5

د)آرایش دفاعی 2+0 :4

 

فصل ششم

تمرینهای مربوط به مهارتهای پیشرفته حمله

فصل هفتم

تمرینات ضد حمله به دو صورت انجام میشود

تمرینات ضد حمله در قالب بازی

شکلهای تمرینی ضد حمله

تمرینات ضد حمله در قالب بازی

بازیکنان در قالب دو تیم مساوی در منطقه 6 متر شروع به بازی میکنند ،تیم صاحب توپ باید ضمن حفاظت از توپ ،پس از چند پاسکاری توپ را با یک پاس سریع به روی یکی از تشکهایی که قبلا تعبیه شده ارسال کند .

 

 

تمرین دوم- ضد حمله

فصل هشتم

 

شرایط روانی تیم با تعداد بازیکنان بیشتر

 1.تیم در صدد بدست آوردن موفقیت سریع است،به فکر بدست اوردن توپ ویا امتیاز است .

 

2.تیمی که از لحاظ تعداد بازیکن برتری دارد از طرف اطرافیان تحت فشار است ،در نتیجه در اکثر مواقع باعث شتابزدگی واز دست دادن موقعیت میشود.

 

3.به دلیل مسائل روانی تیم موقعیتهای زیادی را از دست میدهد  ،که باعث از بین رفتن تفاهم تیمی می شود.

 

 4 .شکستهای پی در پی که معلول شتابزدگی است ،با وجود برتری از لحاظ تعداد بازیکن ،موجب اختلال در تاکتیک تیمی میشود. 

شرایط روانی تیمی که بازیکنان کمتری دارد

1. آمادگی بیشتر برای درگیری وانسجام بیشتر در بین بازیکنان

 

2.حمایت وتشویق تماشا چیان وروحیه گرفتن از مربی

 

3.در اجرای هر حرکت دقت بیشتری شود تا بهترین نتیجه بدست آید

 

4.تجربیات موفق اعتماد به نفس بازیکنان را افزایش میدهد .

دفاع با تعداد بازیکنان بیشتر

1.بازیکنان مدافع باید با اجرای دفاع تهاجمی بر تیم مقابل فشار آورند تا موجب پاسهای غیر دقیق آنها شوند.

 

2.باید اعمال تیم مقابل را دقیقا پیش بینی کرد.

 

3.دفاع یارگیری را اجرا کنند.

 

 

4.دفاع در حالت برتری تعداد بازیکن موقعیت خوبی است برای قطع پاسهای تیم مقابل ودر نتیجه اجرای ضد حمله.

 

5.در این حالت موقعیت مناسبی برای تغییر تاکتیکهای دفاعی پیش می آید.

 

6.میتوانند به منظور اتلاف وقت ،دفاع تاخیری را اجرا کنند .

دفاع با تعداد بازیکنان کمتر

1.تمرکز بیشتر بر دفاع در برابر توپهایی که در گوشها زده میشود.

2.حمایت بیشتر ومنسجم تر از هم تیمی ها

 

3.حالات دفاعی باید بر اساس نقاط قوت وضعف تیم خودی وتیم مقابل طراحی شود.

 

4.تلاش در جهت بر هم زدن وضعیت تاکتیکی تیم مقابل

احتمالات ممکن برای دفاع تاکتیکی

1.آیا سیستم دفاعی باید تغییر کند ؟

 

   2.اجرای دفاع 0 : 6 ،بازیکنان تیم مقابل را تحریک می کند که از نقاط نامطلوب زمین شوت کنند ودر صورت ادامه حفظ توپ ،داور به دلیل اتلاف وقت سوت خواهد زد

 

  3.بهترین سیستم دفاعی ،هنگامی که تعداد بازیکن ما بیشتر است دفاع 1 :5 یا1 :2 :3 است ویا دفاع ترکیبی

 

 

 

4.اجرای دفاع 1+0 :4در زمانی که 2بازیکن حریف در عقب زمین است ،که باید در زمان کوتاه انجام شود.

 

5.اجرای دفاع 5: 1  که بازیکنانی با مهارت فردی دفاعی برای این گونه آرایش مفید هستند.

احتمالات ممکن برای دفاع تاکتیکی (بازیکن کمتر)

1.اجرای دفاع 0: 5 ،تغییر جهت سریع در برابر توپهای گوش زمانی که تیم مقابل در صدد نفوذ از گوشهاست .

 

2.اجرای دفاع 0: 5تهاجمی  که با مدافعینی خوب میتوان به این نوع دفاع دست زد.

 

3.اجرای دفاع 1+0 که میتوان با پذیرش خطر احتمالی از این آرایش استفاده کرد.  

حمله با تعداد بازیکنان بیشتر

1.بازی در عرض زمین تا بدینوسیله از فضای بیشتری استفاده شود.

2.از تاکتیکهای حساب شده تمرین استفاده شود.

 

3.ساده ترین تاکتیک ، تاکتیکی است که موفقیت بیشتری داشته باشد.

 

4.حمله با تعداد بازیکنان بیشتر فشار نفوذ را بیشترمیکند

 

5.بازیکنان باید بکوشند ،شوتهای خود را در مناطق نزدیک به دروازه اجرا کنند.

 

6.بازیکنان باید تا آنجایی که ممکن است فشار روانی تیم را پایین بیاورند.

7. بازیکنان در حین حمله باید حتما حرکات تیم مقابل را زیر نظر بگیرند.

 

فصل نهم

آموزش دروازه بان هندبال

دروازه بانان بازیکنان کلیدی

در این فصل باخصوصیات وتواناییهای دروازه بان هندبال ،اشکال مختلف جاگیری در دروازه ، آشنا می شویم .

اشکال مختلف جاگیری وعکس العمل دروازه بان

 

 

 

 

 

تمرینات دروازه بان

1.بایکنان در یک خط می ایستند ودروازه بان از یک طرف شروع به حرکت میکند وتوپهای پرتاب شده بازیکنان را مهار میکند.

2.تمرین با تشکهای قرارداده شده برروی
 تیرکهای دروازه

3.تمرین با چرخش دروازه بان ومهارتوپ

 

 

بخش سوم

وسایل کمک آموزشی در ورزش هندبال وروشهای

 

 آماده سازی جسمانی وروانی بازیکنان هندبال

 

هدف کلی

-  آشنایی با وسایل یا روشهایی که میتوان از آنها جهت یادگیری واجرای بهتر تکنیکه ومهارتهای هندبال استفاده کرد.

-  آشنایی با اصول آمادگی جسمانی وتمرینهای مربوط به آن وارتباط روانی میان مربی وبازیکنان در هندبال

هدفهای رفتاری

انتظار می رود این وسایل را توضیح دهید:

1.چند وسیله کمک آموزشی

2.روش استفاده از وسایل کمک آموزشی

3.تعریف کاملی از گرم کردن

4.اهداف گرم کردن

5.چند تمرین آمادگی جسمانی

6.ارتباط مثبت بین مربی وبازیکنان

7.وظایف مربی وبازیکنان

فصل دهم

وسایل ولوازم کمک آموزشی در ورزش هندبال

 

1.تلویزیون

 

2.پوستر واسلاید

 

3.تهیه فیلم وعکس از عملکرد افراد

 

4.تهیه فیلم از تکنیکهای هندبال

 

5.نمایش کل حرکت

 

6.برای ایجاد تصویر ذهنی مهارت  را اجرا نمایند

 

7.ضبط صدای مربی وگوش دادن به آن

 

8.استفاده از وسایل کمک آموزشی ویژه آن مهارت

فصل یازدهم

اصول گرم کردن

 

گرم کردن عبارت است از آمادگی روانی وجسمانی ورزشکاران و جلوگیری از آسیب دیدگی در حین تمرین ومسابقه

اصول گرم کردن

 

 

 

فصل دوازدهم

تمرینات مربوط به قدرت عضلانی

1.کشش از بارفیکس 

 

2.درازو نشست زانو خم

 

3.دیپ پارالل

 

 

 

 

 

تمرینات مربوط به توان عضلانی

توان عضلانی عبارت است از کاربرد قدرت عضلانی در واحد زمان

انواع زانو بلند

استارتها

پریدنیها

پرتابها

استفاده از وسایل

تمرینات مربوط به استقامت عضلانی

استقامت عضلانی کیفیتی است که یک دسته از عضلات بتوانندیک حرکت را در مدت طولانی تکرار کنند.

 

در این قسمت نمونه هایی از تمرینات استقامتی آورده

 می شود:

 

 

 

 

تمرینات مربوط به استقامت قلبی تنفسی

استقامت قلبی تنفسی از کیفیتهای بدنی پیشرفته هوازی است که معمولا با تمرینات طولانی انجام میشود.

 

نمونه ای از تمرینات استقامتی :

تمرینات استقامتی

بالا وپایین رفتن روی چهار پایه

طناب زدن

دویدنهای طولانی

دوهای کوتاه

کار روی پله

استفاده از تمرینات دایرهای

 

تمرینات مربوط به استقامت عصبی

اعصاب وروان بازیکنان هندبال ممکن است به دو دلیل خسته شوند:

- تداوم عمل محرکهای یکسان

 

- تداوم عمل محرکهای داخلی

بالابردن استقامت عصبی

به منظوربالابردن استقامت عصبی درمقابل محرک های

 خارجی بایددرشکل،محل ونوع تمرین هاوحتی نوع ورزش

 تنوع ایجادکرد.به همین لحاظ،گاه بازیکن هندبال بایدمدتی

 به بازی دیگری مانندفوتبال،بسکتبال،دوومیدانی

یاشنامشغول شود.

تمرین برای تقویت سرعت وعکس العمل

شروع دو10تا25متردرلحظه ای که توپ ازدست بازیکن دیگررهامی شود. برای رسیدن به توپ،قبل ازاین که
به زمین بیفتد،بایدارتفاع وفاصله توپ راتنظیم کرد.

شروع ضدحمله درلحظه ای که توپ ازدست مهاجم برای شوت کردن جدامی شود.

دوهای سریع 40 تا60متر

 

برای بهبودسرعت حرکت در دوها ی سرعت می توان بدین گونه تمرین کرد:


گرم کردن به مدت 30دقیقه


دویدن 30مترباحداکثرسرعت


استراحت به مدت 5دقیقه


دویدن100مترباحداکثرسرعت


استراحت به مدت10دقیقه

 

 

 

چگونگی تمرین دوی سرعت عمومی

بازیکنان در دو دسته مساوی پشت سر هم به حالت چمباتمه می نشینند وبا صدای مربی بازیکنانی که دارای آن شماره اند با حداکثر سرعت از جای خود بلند شده،پس از دور زدن دسته  سرجای خود می نشینند .

 

 

 

 

تمرینات مربوط به چابکی

چابکی عبارت است از تغییر جهت یا سرعت بدن در کوتاهترین زمان ممکن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سیزدهم

آمادگی روانی در ورزش هندبال

 

ارتباط مثبت بین مربی و بازیکنان

محترم شمردن شخصیت یکدیگر

صداقت

اعتماد متقابل

وفاداری متقابل

وظایف مربی وبازیکنان

 

 

وظایف مربی

وظایف مربی

پیشرفت دادن هر بازیکن از نظر مهارت تکنیکهای انفرادی

 

پیشرفت دادن هر بازیکن از نظر مهارت تاکتیکهای انفرادی

 

افزایش مهارتهای تاکتیکی وتکنیکی

 

ایجاد روحیه در جهت بهتر شدن تمرینات

 

ایجاد نظم در زمین ودر سایر امور زندگی

 

تلاش برای بالا بردن شخصیت بازیکنان

 

تلاش برای بالا بردن اعتماد به نفس بازیکنان

 

تلاش برای بالا بردن ثبات روانی در بازیکنان

 

ایجاد جدیت وپشتکار در تمرینات

 

تقویت حس مسئولیت پذیری

 

اطمینان از جو مناسب وارتباط خوب بین اعضا

 

 

وظایف بازیکن

آمادگی برای شنیدن توضیحات مربی

 

سعی کوشش در جهت بهینه فعالیتهای جسمانی

 

تلاش به منظور پیشرفت در حوزه های تکنیکی وتاکتیکی

 

آگاهی از نقاط ضعف وقدرت خود

 

شرکت منظم در تمرینات آموزشی هندبال

 

قرار گرفتن در چهارچوب نظم تیمی

 

آمادگی کامل برای تبعیت از اهداف تیمی

 

تلاش برای ایجادچهره ای خوب ازخوددربین سایرهم تیمی ها

 

آمادگی برای رقابت وتلاش برای موفقیت

 

اعتمادبه نفس ومهارخوددرشرایط ناامیدی

مسئولیت مربی وبازیکنان

نظم بازی بازیکنان درجلسات تمرینی ودرحین مسابقات که تقسیم می شودبه:

 

1.نظم فردی

 

2.نظم تاکتیکی

 

 

 

نظم فردی

وقت شناسی

 

عذرخواهی وآوردن دلیل موجه برای غیبت درتمرینها

 

آرامش بعدازفشاربالای روانی وجسمانی

 

حفظ آرامش بعدازمشاهده یک رفتارغیرعادلانه

 

اجرای کامل تمرین هابدون شکا یت

عدم بروزرفتارناشایست وتهییج کننده بعدازبروزاختلاف

عکس العمل خونسردانه وآرام درمقابل بازی تهاجمی تیم مقابل ونداشتن حس انتقامجویی به هنگام دفاع

 

اطاعت ازتصمیمات داور

نداشتن رفتار پرخاشگرانه درمقابل تماشاچیان

 

 

نظم تاکتیکی

تاکتیک پذیری

   1.اجرای صحیح حرکتهای دفاعی وسیستم دفاعی

   2.آمادگی کامل برای حمله

توجه به اشتباهات شخصی واقدام برای تصحیح آنها

توجه به حرکات تیم مقابل 

 

 

 

وظایف مربی با توجه به نوع تمرین

مربی وبازیکنان باید قبل از انجام تمرینات ایجاد هدف کنند .

 

قبل از شروع جلسه تمرین باید در مورد هدف ونحوه آموزش توضیح داده شود .

 

زمانی که بازیکنان متوجه شوند که تمرینات مفید است ،راحت تر وساده تر به تمرین خواهند پرداخت .

وظیفه مربی در جهت افزایش قابلیت ورزشی

طرح آموزشی برای تمام فصول

 

طرح آموزشی برای هفته های یک فصل

 

طرح آموزشی برای هر جلسه تمرین

بخش چهارم

قوانین ومقررات بین المللی هندبال

هدف کلی:

آشنایی با قوانین ومقررات وعلایم داوری در ورزش هندبال

 

هدفهای رفتاری

انتظار می رود  که پس از مطالعه به این سوالات پاسخ دهید :

 

قوانین مربوط به زمین بازی ،مدت بازی ،شروع بازی،محوطه بازی وخطاهای بازی هندبال راتوضیح دهید.

 

با ملاحظه علایم داوری ،علامت را توضیح دهید.

            فصل چهاردهم

قوانین ومقررات هندبال

قانون اول :زمین بازی

ابعاد زمین

نصب دروازه

خط محوطه دروازه

خط پرتاب آزاد

خط هفت متر

خط محدودیت دروازه بان

 

خط وسط زمین

طول خطوط

سطح وعرض خطوط

خط دروازه

قانون دوم :

وقت بازی

 

علامت پایانی

 

تایم اوت

قانون سوم :توپ

شکل وجنس توپ

توپ زنان ومردان

تعداد توپ مسابقه

تعویض توپ

 

قانون چهارم:

بازیکنان

 

ذخیره ها

 

تجهیزات ووسایل

قانون پنجم:دروازه بان

لباس دروازه بان

محدوده مجاز دروازه بان

محدودیت ترک دروازه

دفاع از دروازه

محدودیت در گرفتن توپ

گرفتن توپ با پا

جاگیری هنگام پنالتی

 

قانون ششم :محوطه دروازه

قانون هفتم :بازی باتوپ

قانون هشتم :رفتار در برابر بازیکن تیم مقابل

قانون نهم :امتیاز گل

قانون دهم :پرتاب شروع

قانون یازدهم :پرتاب اوت

 

قانون دوازدهم :پرتاب دروازه بان

قانون سیزدهم :پرتاب آزاد

قانون چهاردهم :قانون هفت متر

قانون پانزدهم :دستورات اجرای پرتاب

قانون شانزدهم :تنبیهات وجرایم

قانون هفدهم : داوران

قانون هجدهم :منشی ووقت نگهدار

فصل پانزدهم

علایم داوری در هندبال

بااعلام هر خطا ،داوران بلافاصله جهت پرتاب توپ رانشان می دهند. در مواقعی که دلیل اعلام خطا قدری مبهم است ،داور آنرا با علامت دست نشان میدهد.

 

 

 

 

 

 

بخش پنجم

شیوه های مختلف سنجش وارزیابی مهارتهای ورزشی

 

وسنجس آمادگی بدنی در هندبال

 

هدف کلی

آشنایی با شیوه های مختلف ارزشیابی مهارتها

وچگونگی سنجش آمادگی بدنی بازیکنان هندبال

هدفهای رفتاری

انتظار می رود با مطالعه این بخش بتوانید:

یک نمونه ارزشیابی هندبال ارائه دهید

روش سنجش بعضی از عوامل نشان دهنده آمادگی بدنی

 

فصل شانزدهم

سنجش وازشیابی مهارتهای هندبال


استفاده از برگه های مشاهده

 

1.برگه مشاهده عمومی

2.برگه  مشاهده برای فنون ویژه

3.برگه مشاهده ویژه دروازه بان

 

فصل هفدهم

آزمونهای سنجش آمادگی عمومی بدنی بازیکنان هندبال

آزمونهای آمادگی جسمانی

استقامت عضلات شکم

توان عضلانی پاها

پرش طول جفتی

استقامت عضلانی پاها

سرعت

استقامت عمومی

استقامت عمومی

آزمون 12 دقیقه دویدن وراه رفتن در هوای آزاد

آزمون پله

دو 2000مترنوع مطلب : هندبال 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo