تبلیغات
ورزش و فوائد آن - اموزش والیبال

اموزش والیبال

تاریخ:پنجشنبه 8 اسفند 1392-02:43 ب.ظ

آبشار


ابشار پر تحرک ترین و مهیج ترین قسمت مهارتهای والیبال است. تکنیک زدن ابشار بسیار مهم است. باید طوری به تور نزدیک شوید که بتواند در حد امکان به بالاترین ارتفاع بپرید. بنابراین باید اندازه کافی با تور فاصله داشته باشید.

نزدیک شدن به تور حداقل از فاصله 3 متری ان اغاز می شود و معمولا با سه گام انجام می گیرد. اغاز پرش با هر دو پا انجام می شود.

 مرحله اول ابشار گام هاست تا با توپ هماهنگ شود.

مرحله دوم لحظه ای است که پرش انجام می شود و مرحله سوم اوردن پای عقب کنار پای جلو می باشد.

 در مرحله اخر با تماس پاشنه یا با زمین و باز شدن پشت به عقب انجام می گیرد. هر دو دست با قدرت به طرف جلو و بالا حرکت می کند حداگثر ارتفاع و تعادل را برای ابشار زدن مهیا کند. شما بدون اینکه زیاد به جلو بروید و به بالا ترین ارتفاع ممکن بپرید.

 دست چپ برای تعادل (اگر راست دستید) استفاده می شود و دست راست به طرف بالا رفته و از ارنج خم می شود تا بیشترین فاصله ممکن را با توپ داشته باشد.

توپ در بیشترین ارتفاع قابل دسترسی با دست باز زده می شود.سعی کنید مچ دستتان ریلکس باشد.

دست شل نباشد و انگشتان محکم بوده ولی سفت نیاشد حرکت دست باید سریع و تهاجمی باشد. بعداز همه اینها شما باید سعی کنید ضزبه ای بزنید که تیم مقابل قادر به برگرداندن ان به زمین شما نباشد. بعد از زدن توپ دست به حرکت خود ادامه می دهد تا عمل ضربه زدن کامل باشد. بعد از زدن توپ با تور تماس پیدا نکنید و مواظب باشید پایتان وارد زمین تیم مقابل نشود.

وضیعت مناسب برای شروع حرکت معمولا 3 یا 4 متری تور و اغاز ان از کنار خط طولی می باشد. حرکت و سرعت گامها بستگی به نوع پاس (از نظر ارتفاع و سرعت) دارد.

نکات مهم :

زدن اسپک از پشت خط یک سوم حتما باید پرش افقی خوبی هم داشته باشید.

زدن ابشار های سرعتی (کوتاه یا بریده) محل پرش و فرود باید یکی باشند.

اگر با یک دفاع در روی تور مواجه هستید سعی کنید ابشار خود را با قدرت و در فاصله 6 یا 7 متری زمین مقابل وارد کنید.

اگر با دو دفاع منسجم مواجه هستید سعی کنید فاصله 12 یا 13 متری زمین مقابل را هدف بگیرید و با قدرت ابشار خود را به دست مدافعان بزنید. در این حالت می توانید توپ را به دست های کناری مدافعان بزنید یا توپ را با ارامی به محلی از زمین تیم حریف که بازیکنی در ان قرار ندارد وارد کنید. اگر روشهای فوق را متناوبا انجام دهید باعث سر در گمی مدافعان روی تور و داخل زمین حریف می شوید.


دفاع روی تور

bra

مربیان والیبال معتقدند که اگر تیمی دارای دفاع روی تور بلند.قوی و منسجم باشد تیم مقابل خود را نابود خواهد ساخت. چهار عمل را ر هنگام دفاع به خاطر بیاورید :

1. وضعیت   2. زمان سنجی   3. پریدن     4. تهاجم

بازیکن باید به فاصله یک ساعد از تور قرار بگیرد و دستها باید از ارتفاع شانه ها بیشتر باشند. پاها کمی خمیده و پاها راحت و کمی جدا از یکدیگر باشند. شما باید رو به توپ باشید و با دستها کشیده تا حد امکان بالا بپرید. براینکه بدانید چه موقع پرش خود را انجام دهید بازیکن ابشارزن خود را نگاه کنید و بعد از اینکه او پرید شما هم پرش خود را اغاز کنید.

دفاع باید با دستان باز و انگشتان جدا از یکدیگر انجام شود تا وسعت بیشتری را بتواند پوشش دهد. دستها باید سعی کنند توپ را مجبور به فرود امدن در زمین تیم مهاجم کنند. به این یک دفاع حمله گفته می شود. از این روش شما  می توانید برای ابشارهایی که ارتفاع زیادی ندارند استفاده کنید. به هر حال اگر ابشار در ارتفاع خیلی بالا زده می شود توصیه می کنیم که دست خود را برای دفاع به زمین حریف نبرید و به جای ان فقط توپ را دفاع کنید.برای انجام این کار دستهایتان باید کاملا کشیده و مماس تور باشند.

بازیکنانی که در دفاع شرکت می کنند بستگی به موقعیت ان لحظه دارد و هر سه بازیکن حمله می توانند در دفاع  از توپهای با ارتفاع زیاد شرکت کنند اما معمولا یک یاد دو مدافع در دفاع شرکت می کنند.

نکات مهم :

دفاع روی تور این نیست که توپ را حتما دفاع کند بلکه فقط باید یک منطقه خاص را (که با دفاع داخل میدان هماهنگ کرده ) به خوبی پوشش دهد و از حرکت دادنبی مورد دستها خود خوداری کند.

بایستی که توپ حمله تیم مقابل خیلی به تور نزدیک است وظیفه دفاع روی تور است که حتما توپ را دفاع کند.


کاربردساعد :

 ازاین تکنیک غالبا جهت دریافت توپهایی که ازسرعت بسیاربالایی برخوردارند(مانند توپهای اسپک وسرویس های سنگین ) ویا پاس دادن توپهایی که ازمحدوده شکم وکمر پایین ترهستند استفاده میشود . دقت این نوع پاس (ساعد) نسبت به پاس پنجه اندکی کمتر است ولی باتمرین های اصولی میتوان دقت آنرا بسیار بالابرد.

 آموزش مراحل اجرا:

همانطورکه قبلا گفتم من برای آموزش تکنیکهای والیبال گارد متوسط را انتخاب میکنم یاد آوری این نکته ضروری است که تفاوت های عمده ای بین پاس ساعد وساعد دفاعی است .

 آموزش زیر اجرای پاس ساعد میباشد. به تصویر بادقت نگاه کنیدتانکاتی راکه گفته میشود بهتر درک نمایید: برای گارد ساعد اگر ازقسمت پایین شروع کنیم به این نکات خواهیم رسید -

 فاصله پاها کمی بیشتر از عرض شانه ها قرارمیگیرد.

 - زانوهاخم به اندازه ایکه زاویه بین ران وساق پای جلو تقریبا 90 درجه میباشد.

 - یکی ازپاها رابه دلخواه اندکی جلوترقرارمیگیرد

. نکته بسیارمهم :درحین آموزش فرقی ندارد نوآموزکدام پای خودراجلوترقرارمیدهد اماپس ازکسب مهارت کافی بایستی عادت کند تاباتوجه به مناطق مختلف شش گانه زمین پای درست راجلوترقرار دهد.

 - ناحیه کمر به سمت عقب کشیده میشود .

 - دستها مانندشکل داخل یکدیگر قرارمیگیرد.

- مچ دست به سمت پایین شکسته میشود تاعضلات تاکننده کف دست نماسن شود. -

 درناحیه آرنج هیچگونه خمیدگی نبایستی باشد.

 - تاجای ممکن شانه هابه سمت بالاوجلو آورده میشود تافاصله بین آرنجها هنگام ضربه به توپ بهم نزدیک تر شود.

- درپشت هیچگونه خمیدگی (حالت قوز) نبایستی باشد .

 - نگاه به سمت جلوقرارمیگیرد. - حرکت دست ها ازنزدیک کمر شروع شده وبه سمت بالامی آید ودرناحیه جلوی کمر وشکم بهترین محل برای ضربه به توپ میباشد.

 - هنگام اجرای این تکنیک باتوجه به فاصله هدف تابازیکن میتوان مفاصل مناسب رابکارگرفت

 عوامل مهم دراین نوع پاس:

 برای اجرای یک پاس ساعدموفق عوامل متعددی دخیل هستندکه میتوان به برخی اشاره نمود:

 - اجرای صحیح وسریع گامهای جابجایی:

 برای رسیدن به پشت توپ (یادرمسیر آن قرارگرفتن) این بخش اهمیت خاصی دارد.اغلب بازیکنان حتی درسطوح باشگاهی وملی نیز ازاجرای درست این قسمت عاجزند به همین دلیل بازیکنان ودرنتیجه تیمهای ما دردریافت های اول یا دفاع داخل میدان دچار آسیب میباشند .

 این نکته برای افرادی که نقش لیبرودارند اهمیت فوق العاده ویژه ای دارد -

اتخاذ یک گاردمناسب برای دریافت توپ :

 برای انتخاب گارد خوب بایستی به سرعت

 – ارتفاع –

 چرخش توپ دقت تمود -

کنترل توپ :

برای دریافت ساعد دومرحله وجودداردکه درادامه به آن خواهم پرداخت دراین قسمت منظور مرحله دریافت میباشد.

- ارسال درست :

 یک ارسال درست عبارت است ازرعایت این نکته که توپ با ارتفاع مناسب

– سرعت مناسب

 – جهت مناسب دقیقا به محل هدف برسد .

- بکارگیری صحیح اهرمهای بدن وعضلات درگیر دراین تکنیک(باتوجه به فاصله هدف تابازیکن )

 مراحل اجرای پاس ساعد رامیتوان چنین بیان نمود :

 مرحله دریافت :

 دراین مرحله باید 1- بااستفاده ازگام مناسب خود رادرمسیر توپ قرارداد

2- باتوجه به ارتفاع توپ یکی ازگاردهای ساعد راانتخاب نمود

 3- با دقت مسیر توپ راتارسیدن به نزدیک بدن کنترل نمود

 4- به توپ اجازه داده شود تابه بهترین مکان برای اجرای ضربه برسد ( درناحیه جلوی شکم )

 5- اهرم هاومفاصل رابرای اجرای یک ساعد خوب آماده نمود.

 مرحله ارسال:

 1- چرخش بدن ازناحیه کمر به سمت هدف (سینه به سمت هدف باشند )

2- بااستفاده از حرکت دست توپ رابه سمت هدف ارسال نمود

 3- بازشدن اهرمهای بدن وحرکت به سمت جلو وانتقال وزن بدن برروی پای جلویی .

 4- آمادگی برای ادامه بازی نکته مهم : بهترین محل برای ضربه به توپ با ساعد درناحیه مچ دست وکمی بالاتر ازمحل نصب ساعت برروی دست میباشد.


آموزش ارنجها ارنج

: ارنج یابهتربگوئیم ترتیب ایستادن درزمین متناسب باتوانایی افراد ویاتاکتیکهای تیمی ؛اشکال بسیارمتنوع وگوناگونی به خود میگیرد.برای حمله ودفاع دروالیبال میتوان طرح های مختلفی راپیش بینی واجرانمود .

به هرحال چون این سایت آموزشی است من ارنج هاراازساده ترین آنها آموزش داده تابه مراحل پیشرفته تربرسیم . همانطورکه میدانید درزمین والیبال شش بازیکن قرارمیگیرند که به ترتیب زیر محل ایستادن آنها شماره گذاری میشود

(مناطق شش گانه زمین).لطفابه جهت شماره گذاری دقت نمایید

(برخلاف جهت حرکت عقربه ساعت): اگربادقت به شکل بالا توجه کنید درمی یابید که هرکدام ازاین مناطق دوبه دوباهم قطر محسوب میشوند یعنی: منطقه 1 بامنطقه 4 منطقه 2 بامنطقه 5 منطقه 3 بامنطقه 6 درتمام طول بازی (درهرگیم ) قطرها باهم هماهنگ جابجا میشوند .برای هرگیم میتوان ارنج جداگانه طراحی کرد.

جهت چرخش دروالیبال درست موافق حرکت عقربه های ساعت میباشد.

به شکل زیردقت کنید: انواع ارنجها : انواع ارنجها معمولابراساس تعدادپاسورواسپکرها مشخص میگردند:

سیستم 6-6 یعنی هربازیکنی که به محل پاس (منطقه 3) رسید نقش پاسورراایفامیکند.

سیستم 3- 3 یعنی 3 پاسورو3اسپکر

 سیستم 2- 4 یعنی 2 پاسورو4 اسپکر

 سیستم 1- 5 یعنی درزمین یک پاسورو5 اسپکروجود دارد

 درسیستم های بالا سیستم 1 -5 کارآمدترین ومهمترین نوع سیستم است که نیاز به تمرین وهماهنگی زیاد بین بازیکنان؛ لازمه اجرای مطلوب آن است.چون این سیستم بیشترین کاربردراداردمن نیز نوع ساده گردش دراین سیستم راشرح میدهم .

 

۲         ۳       ۴


۱        ۶        ۵آموزش توپ گیری با ساعد

توپگیری با ساعد(BUMP یا UNDERHAND یا FOREARM )یکی از مهمترین قسمتها در بازی والیبال است.

 چرا که اولین اقدام برای شروع حمله می باشد. اگر توپگیری اشتباه شود پایه ریزی حمله خراب شده و امتیاز از دست می رود.

در متن زیر سعی شده نحوه صحیح و بنا به تعریفی آموزشی ساعد آورده شود: یک توپ گیری با ساعد خوب شامل ۴ مرحله است:

 ۱- رفتن به طرف توپ :

 برای یک توپ گیری سالم باید در سریعترین اقدام با سمت توپ رفته و حتی الامکان مقایل توپ قرار گرفت.

 ۲- حالت گرفتن:

 ۱-۲) پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و یکی از پاها را (راست پاها پای راست و یا هر کدام که راحتر بودیم)جلوتر قرار میدهیم.

 ۲-۲) دست ها را بطور کامل به طرف جلو کشیده و از قسمت شستها بطور موازی به هم می چسپانیم.

۳-۲) زانوها را خم کرده و دستها را موازی پاها قرار می دهیم.

 ۴-۲) کمر راست و بدن در حالت راحتی قرار میگیرد.

 ۵-۲) چشمها همواره بدنبال توپ

۳- تماس با توپ :

 ۱-۳) توپ را با قسمتی از دستها که بهم چسپیده نیست می زنیم.همیشه مرکز ثقل بدن و دستها و توپ باید در یک خط باشند.

 ۲-۳) بعد از تماس با توپ زانوها را به آرامی صاف کرده و ساعد را متناسب با حرکت زانو به سمت بالا میبریم و توپ را به سمت هدف هدایت هدایت میکنیم.

 ۴- دنبال کردن ضربه:

 ۱-۴) بعد از زدن ضربه حرکت دست و بدن توپ را به سمت هدف دنبال می کند.

 ۲-۴) حرکت آونگی دست نباید از شانه ها بالاتر برود.

۳-۴) برای تعادل و دقت در کار وزن بدن را به پای جلو منتقل میکنیم. شرایط فوق در زمان تمرین باید تکرار شده تا حرکت ملکه ذهن شود.در عکسهای زیر سعی شده چهار حالت به ترتیب آورده شود. در بعضی مواقع برای اینکه بازیکن به زیر توپ قرار گیرد مجبور به نشستن وحرکت به طرفین خواهد شد.


نحوه اسپک زدن

آخرین ضربه ای که در یکطرف زمین والیبال زده می شودو توپ وارد زمین حریف می شود معمولا سعی میشود به گونه ای باشد که کنترل کردن ان توسط تیم حریف سخت باشد.

 بهترین ضربه همان اسپک(آبشار) هست. ضربه ای که مهاجم با پریدن و تمام قدرت به توپ میزند و توپ را وارد زمین حریف میکند.

 ابشار را به سه حالت تقسیم میکنند.

 ۱- جاخالی

(DINK) ۲-آبشار آرام به آخر زمین

(OFFSPEED SPIKE) ۳- آبشار قدرتی ( HARD DRIVEN SPIKE )

 همه آبشارهای فوق یک سری مقدماتی دارند که تقریبا یکسان هستند.

در زیر سعی شده مراحل یک ابشار گفته شود.

۱- حرکت سه گام بسته به پاس داده شده زمان حرکت سه گام فرق میکند. بعد از سه گام خیز برداشتن در گام سوم پاها را حفت میکنیم. باسن را عقب داده و زانوها به جلو خم میشودو دستها برای پرش عمودی به عقب میروندو تمام انرژی برای یک پرش خوب روی پاها متمرکز میشود.

 ۲- پرش به کمک تمام اعضا بدن میپریم و دست برای پرش بهتر و با کنترل بیشتر به بالا حرکت میکندو دست ضربه زننده به همرا کتف بالاتر از دست و کتف دیگر قرار میگیرددر این حالت نگاهی به مدافع توپ و زمین حریف می اندازیم.

 ۳- زدن ضربه بسته به نوع اسپک به توپ ضربه میزنیم چنانکه در تصویر فوق پیدا است تمام اعضا بدن برای ضربه زدن به توپ دخیل هستند بگونه ای که هنگام ضربه تمام بدن به جلو متمایل میشود و دستی که ضربه نمی زند در سینه جمع میشود. چرخش مچ برای برای گول زدن مدافع بسیار اهمیت داردکه یک اسپک زن توپ را مستقیم شلیک کند یا به گوشه زمین بفرستد. در این کلیپ نمونه ای بسیار جالب از شکستن مچ و ارسال به گوشه زمین به نمایش کذاشته شده است.

۴- فرود بعد از زدن ضربه از آنجا که حرکت سه گام و ضربه به توپ انجام شده بدن به سمت جلو متمایل شده و احتمال برخورد با تور وجود دارد. لذا میبایست تمام دقت در برخورد نکردن به تور را داشته باشیم . نکته مهمتر اینکه هنگام فرود برای صدمه ندیدن زانو و کمر روی دو پا و با پنجه پا فرود بیاییم.آموزش دفاع روی تور

دفاع(‌‌BLOCK) در والیبال که به صورت تک دفاع( یک نفره) ، جفت دفاع و دفاع سه نفره است شامل مراحل به هم پیوسته ای است.

 در شکل فوق مراحل دفاع تکنفره امده است.توضیحات لازم در زیر آورده شده است.

 ۱- پیش بینی به حرکت پاسور تیم حریف نگاه میکنیم ، حرکت انگشتان پاسور تیم مقابل روشی مناسب برای تعیین پاس ارسالی است. بر اساس نوع پاس حرکت مدافع شکل میگیرد. ۲

- حرکت به سمت توپ بعد از تشخیص نوع و محل پاس به سمت توپ حرکت میکنیم. معمولا دو حالت حرکت برای رسیدن به سمت توپ وجود دارد : حرکت پا بکس و حرکت ضربدری پا * حرکت پابکس: این حرکت مانند حرمت پروانه حین گرو کردن است. به این صورت که پاها باز و دوباره بسته میشوند در شکل فوق حرکت پابکس نشان داده شده است. *

حرکت ضربدری: مانند حرکت پابکس است با این تفاوت که برای مسافت بیشتر و سرعت بیشتر است و پاها هنگان جمع شدن کنار هو قرار نمیگیرند بلکه پای در حال حرکت به حالت ضربدری از پای ستون شده رد میشود. بعد از رسیدن به توپ پاها جفت شده و زانوها برای پرش خم میشود.در دو مرحله فوق دستها در سینه و کف دست به سمت تیم مقابل قرار میگیرد.

۳- پریدن و دفاع بدن به پایین رفته و آماده پرش میشود. زانوها جمع شده و دستها حین پریدن به سمت بالا رفته و تمام بدن برای رسیدن به توپ کش می آید. در حین حرکت به مهاجم تمرکز میکنیم. دستها به حالت دیوار مانند به سمت توپ میرود و حتی الامکان دستها در زمین حریف قرار میگیرد. هنگام برخورد توپ به دست مچ دست به سمت پایین شکسته میشود.

 ۴- فرود بعد از دفاع دستها سریعا به داخل زمین خودمان کشیده میشودو برای اینکه هنگاه فرود به سمت تور متمایل نشویم بالاتنه به سمت بیرون چرخش پیدا میکند. سعی شود هنگاه فرود با نوک پا و هر دو پا فرود بیاییم.


آموزش سرویس؟

تعریف سرویس:

 سرویس ضربه ای است که توسط یک بازیکن وبایک دست درمحل مخصوص زده میشود تابازی شروع شود.

 شرایط اجرای سرویس:

- حتما درمحل مشخص شده اجراشود (به قسمت آموزش قوانین مراجعه کنید) -

 ضربه پس ازسوت داور اجراشود -

 ضربه بایک دست زده شود -

خطاهای قانونی سرویس هنگام اجرای سرویس صورت نگیرد

 انواع سرویس :

سرویس هارامیتوان ازجهات مختلف تقسیم بندی نمود ولی رایج ترین نوع تقسیم بندی به قرارزیراست:

1- سرویس ساده روبه تور 2

- سرویس ساده پهلوبه تو 3

- سرویس تنیسی روبه تور 4

- سرویس تنیسی پهلوبه تور 5

- سرویس ژاپنی (هوک پهلوبه تور)

6- سرویس چکشی یا موجی

7- سرویس چکشی یاموجی همراباپرش

 8- سرویس پرشی

 باتوجه به تنوع سرویسها ونیز شرایط این وبلاگ سعی برآن دارم تا ازبین انواع مذکورفقط سرویس هایی که درزمینه آموزش مهم هستند راشرح دهم یعنی : سرویس ساده روبه تور- سرویس چکشی یا موجی – سرویس تنیسی – سرویس پرشی

1) سرویس ساده روبه تور: جهت یادگیری سرویس کافیست پاسخ سئوالات زیررابدانیم واجراکنیم سئوال :

 الف - برای اجرای سرویس کجا بایستیم ؟

ب- چگونه بایستیم ؟ پ- توپ راچطورگرفته وپرتاب کنیم ؟

ث- نوع ضربه به توپ چگونه باشد؟

 ج - پس ازضربه چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ ها : الف – درمحل سرویس واقع درپشت خط انتهایی زمین (9متر عرضی ) بین دوخط کوتاه مشخص شده (20 سانتیمتری ) ؛ سرویس زن مجازاست تاجایی که منطقه آزاد سرویس نامیده میشود ازخط انتهایی دورشده وازتورفاصله بگیرد. ب – برای افراد راست دست : پاها تقریبا به اندازه عرض شانه هاباز ؛ پای چپ به اندازه یک گام کوتاه درجلو؛ روبه تور ( امتداد شانه ها موازی با توروالیبال) نکته بسیارمهم : قبل از اجرای سرویس (حالت آمادگی) وزن بدن تماما ً روی پای عقبی ؛ هنگام اجرای ضربه انتقال وزن بدن ازپای عقب به پای جلو، پس ازضربه وزن بدن تماما ًروی پای جلو) ج – توپ رابادست غیرضربه زننده (افرادراست دست توپ رابادست چپ نگه میدارند) گرفته هنگام اجرای ضربه آنرا تا ارتفاع مناسب (حداکثر بلندی قد بازیکن درحالت گارد متوسط) بالامی اندازیم به گونه ایکه دقیقا درجلوی کتف ضربه زننده به سمت پایین فرود بیاید(درصورت ضربه نزدن باید توپ درجلوی پای عقبی به زمین بخورد)- (هنگام ضربه وزن بده روی هردوی پاها) چ – دست به حالت حرکت پاندولی ازعقب حرکت کرده وبا آرنجی صاف به سمت جلو می آید محل ضربه به توپ باپاشنه دست (دست به حالت مشت نیمه باز) به زیرخط استوایی فرضی توپ وارد میشود وپس ازضربه دست حرکت پاندولی خود رادامه میدهد تا نواربالای توررا نشانه بگیرد.( محل ضربه درفضا دقیقا درجلوی محدوده کمر بازیکن می باشد.) ح – پس ازضربه به توپ وادامه حرکت دست به بالا بلافاصله وارد زمین میشویم وخود رابرای ادامه بازی آماده میکنیم.

               نوع مطلب : والیبال 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo